Reklamacje

  1. Zgłoszenie reklamacji

1.1. W przypadku stwierdzenia wadliwości podłogi w świetle zasad wskazanych w karcie gwarancyjnej nalezy zgłosic reklamacje.

1.2. Reklamacje nalezy zgłaszac w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie trzech tygodni od wystąpienia / ujawnienia sie wady.

1.3. Reklamacja powinna być zgłaszana do sprzedawcy, u którego została zakupiona podłoga lub bezpośrednio do Producenta.

Do reklamacji należy załączyć dokumenty zakupu a w miarę możliwości także dokumentację fotograficzną wadliwej podłogi.

  1. Sposoby rozpatrzenia reklamacji

2.1. W celu zweryfikowania zasadności roszczeń gwarancyjnych Producent zastrzega sobie prawo oględzin wadliwej podłogi w miejscu jej ułożenia w uzgodnionym terminie.

2.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, a w wypadku przeprowadzenia oględzin w terminie trzech tygodni od daty ich ukończenia. O sposobie załatwienia roszczeń gwarancyjnych Producent zawiadamia na pisemnie lub poczta elektroniczna.

2.3. Odpowiedzialność Producenta w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupionej podłogi.